โครงการ รมป.2 มสด.นครนายก จัดอบรม Smart Classroom ให้บุคลากรและนักศึกษา

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560 โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รมป.2) จัดอบรมการใช้นวัตกรรมการศึกษา ห้องเรียน Smart Classroom ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย