โครงการก้าวแรกสู่ มสด. ประจำปีการศึกษา 2560 (กิจกรรมที่ 1)

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย อ.ธมลวรรณ เปรมศรี นายศุภพล กิจศรีนภดลและนายจักรพันธ์ อบอวล นำนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 ร่วมโครงการก้าวแรกสู่ มสด. ประจำปีการศึกษา 2560 (กิจกรรมที่ 1) โดยนำนักศึกษาชมสถานที่ต่างๆของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงและสร้างความภาคภูมิใจ …

โครงการก้าวแรกสู่ มสด. ประจำปีการศึกษา 2560 (กิจกรรมที่ 1) Read More »