University for building future teachers มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก "ผลิตครูเพื่ออนาคต": เทคโนโลยีก้าวไกล อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
 

SDU nky Channel

 
 

Archive for August 10th, 2017

 
  • บรรยายกาศโครงการก้าวแรกสู่ มสด. ประจำปีการศึกษา 2560 (กิจกรรมที่ 2)

    บรรยายกาศโครงการก้าวแรกสู่ มสด. ประจำปีการศึกษา 2560 (กิจกรรมที่ 2)

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมโครงการก้าวแรกสู่ มสด.ประจำปีการศึกษา 2560 (กิจกรรมที่ 2) โดยนำนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 เข้าอบรม โดยช่วงเช้าอบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21” โดย อ.ชัชรี สุนทราภัย และช่วงบ่ายอบรม “การสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อในสังคมยุคใหม่” โดย อ.พัฒน์พงษ์ ตันเจริญ เวลา 9.00-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง […]

     
  •  
 
 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×