บรรยายกาศโครงการก้าวแรกสู่ มสด. ประจำปีการศึกษา 2560 (กิจกรรมที่ 2)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมโครงการก้าวแรกสู่ มสด.ประจำปีการศึกษา 2560 (กิจกรรมที่ 2) โดยนำนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 เข้าอบรม โดยช่วงเช้าอบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21” โดย อ.ชัชรี สุนทราภัย และช่วงบ่ายอบรม “การสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อในสังคมยุคใหม่” โดย อ.พัฒน์พงษ์ ตันเจริญ เวลา 9.00-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง …

บรรยายกาศโครงการก้าวแรกสู่ มสด. ประจำปีการศึกษา 2560 (กิจกรรมที่ 2) Read More »