มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

บรรยายกาศโครงการก้าวแรกสู่ มสด. ประจำปีการศึกษา 2560 (กิจกรรมที่ 2)

ปฐมนิเทศ 9 กค._1

ปฐมนิเทศ 9 กค._2

ปฐมนิเทศ 9 กค._3

ปฐมนิเทศ 9 กค._4

ปฐมนิเทศ 9 กค._5

ปฐมนิเทศ 9 กค._6

ปฐมนิเทศ 9 กค._7

ปฐมนิเทศ 9 กค._8

ปฐมนิเทศ 9 กค._9

ปฐมนิเทศ 9 กค._10

ปฐมนิเทศ 9 กค._11

ปฐมนิเทศ 9 กค._12

ปฐมนิเทศ 9 กค._13

ปฐมนิเทศ 9 กค._14

ปฐมนิเทศ 9 กค._15

ปฐมนิเทศ 9 กค._16

ปฐมนิเทศ 9 กค._17

ปฐมนิเทศ 9 กค._18

ปฐมนิเทศ 9 กค._19

ปฐมนิเทศ 9 กค._20

ปฐมนิเทศ 9 กค._21

ปฐมนิเทศ 9 กค._22

ปฐมนิเทศ 9 กค._23

ปฐมนิเทศ 9 กค._24

ปฐมนิเทศ 9 กค._25

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมโครงการก้าวแรกสู่ มสด.ประจำปีการศึกษา 2560 (กิจกรรมที่ 2) โดยนำนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 เข้าอบรม โดยช่วงเช้าอบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21” โดย อ.ชัชรี สุนทราภัย และช่วงบ่ายอบรม “การสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อในสังคมยุคใหม่” โดย อ.พัฒน์พงษ์ ตันเจริญ เวลา 9.00-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *