มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: June 15, 2018

ศูนย์ฯนครนายก ประชุมโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar PV Rooftop)

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประชุมโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar PV Rooftop) โดยมีการแนะนำวิธีการใช้งานและขั้นตอนการดูแลรักษาอุปกรณ์อย่างถูกวิธี ในเวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง เป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรมทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในกิจกรรมทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด แผนบูรณาการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจในแผนบูรณาการด้านการศึกษา และแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ(แผนบูรณาการด้านการศึกษาของจังหวัดนครนายก ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ห้องขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 แก่นักศึกษาฝึกสอน ในหัวข้อเรื่อง “แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 แก่นักศึกษาฝึกสอน ในหัวข้อเรื่อง “แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มทักษะองค์ความรู้ พัฒนาผู้เรียน อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองและองค์กรต่อไป ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า มมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×