มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยคณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 แก่นักศึกษาฝึกสอน ในหัวข้อเรื่อง “แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มทักษะองค์ความรู้ พัฒนาผู้เรียน อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองและองค์กรต่อไป ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า มมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก