5เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 55 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้เข้าร่วมกิจกรรม “การบริจาคโลหิต” โดยร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดนครนายกและกาชาดจังหวัดนครนายก.