observeมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ดร.เรณุมาศ กุละศิริมา และคณะ รวมไปถึงหน่วยงานภายนอก ได้แก่ พัฒนาสังคมจังหวัดนครนายก เขตพื้นที่การศึกษานครนายก วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก และท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก เข้าศึกษาดูงานเรื่องการวิจัยเชิงพัฒนาพื้นที่ พร้อมเยี่ยมชมอาคารและห้องต่างๆในศูนย์ฯ โดยมี ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก และบุคลากรประจำศูนย์ฯคอยให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก