travelศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดอบรมในหัวข้อ “การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว” ให้กับนักศึกษาชมรม นันทนาการและการท่องเที่ยว โดยมี นายประวัติ มุ่งเจริญรัตน์ วิทยากรจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก ให้ความรู้ด้านท่องเที่ยวแก่นักศึกษา โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 56