planningเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 56 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จักประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เพื่อหารือในการวางแผนและดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยมี นางธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เป็นประธาน และคณาจารย์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก