ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม เชิงปฏิบัติการ01