เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ฯ นครนายก เข้าศึกษาดูงานนิทรรศการแฟ้มผลงาน ณ ร.ร.สาธิตละอออุทิศ นครนายก ประจำปีการศึกษา 1/2557 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร ครูประจำชั้น นักศึกษาฝึกสอนชั้นปีที่ 5 เป็นผู้ให้ความรู้ พร้อมทั้งสะท้อนคุณค่าของผลงานเด็กให้แก่นักศึกษาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในวิชาชีพครูในอนาคตต่อไป

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.