มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้ให้นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่องสนุกคิดกับวิทย์ และนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการณ์จริง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างนักศึกษาและครู ณ โรงเรียนอนุบาลคุณากร จังหวัดนครนายก ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557