มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้ให้นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่องสนุกคิดกับวิทย์ และนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการณ์จริง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างนักศึกษาและครู ณ โรงเรียนอนุบาลคุณากร จังหวัดนครนายก ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.