เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 และ 17 พฤศจิกายน 2557 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ หลักสูตรศึกษาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ได้เข้าศึกษาเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธรประจำจังหวัดนครนายก ในรายวิชา การศึกษาพิเศษ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของเด็กพิการและเรียนรู้วิธีการดูแลการเอาใจใส่และการจัดกิจกรรมให้กับเด็กพิการในแต่ระด้านซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้ และ ได้ประสบการณ์จริง โดยมีอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ณัฏฐกัญญา ยิ่งสัมพันธ์เจริญ และ อาจารย์ สุชาศนีย์ ศรีพันธุ์ เป็นผู้ดูแล