เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 และ 17 พฤศจิกายน 2557 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ หลักสูตรศึกษาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ได้เข้าศึกษาเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาจักรีสิรินธรประจำจังหวัดนครนายก ในรายวิชา การศึกษาพิเศษ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของเด็กพิการและเรียนรู้วิธีการดูแลการเอาใจใส่และการจัดกิจกรรมให้กับเด็กพิการในแต่ระด้านซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้ และ ได้ประสบการณ์จริง โดยมีอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ณัฏฐกัญญา ยิ่งสัมพันธ์เจริญ และ อาจารย์ สุชาศนีย์ ศรีพันธุ์ เป็นผู้ดูแล

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.