นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการสื่อสารระหว่างครูกับเด็ก ครูกับผู้ปกครอง การทำกิจกรรมหน้าเสาธงด้วยเทคนิคที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย หลังจากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มประจำตามชั้นเรียนทุกระดับชั้นเพื่อจัดกิจกรรมสงบ ได้แก่ นิทาน เพลง คำคล้องจอง ปริศนาคำทาย ตามแผนฯ และสื่อการสอน ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก 20/11/57

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.