นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปี่ที่ 3 จำนวน 22 คน และอาจารย์ภานุวัฒน์ นิ่มนวล เข้าศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะเชิงบูรณาการจากแหล่งเรียนรู้จริง ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก เพื่อประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย รหัส 1073403 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 โดยมี ครูอุ้ย-อภิสิริ จรัลชวนะเพท ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นวิทยากรให้ความรู้

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.