เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ตรตรวจเยี่ยมห้องสมุดประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนี้ เพื่อพัฒนางานและปรับปรุงระบบการให้บริการสารสนเทศ ของศูนย์การศึกษาฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น