มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ จึงจัดทำโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเห็นถึงความจำเป็นของภาษาอังกฤษในสังคมที่ไม่เคยหยุดเคลื่อนไหว และรู้จักที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่เรียนรู้ไปตลอดชีวิต (Lifelong learning) พร้อมทั้งรู้จักใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสร้าง พัฒนาความเข้มแข็งวิชาชีพครูและความเข้าใจในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural communication) กลวิธีการเรียนรู้ภาษา (Learning Strategies)และการจัดกิจกรรมเน้นความมีส่วนร่วม พัฒนาภาษาด้วยวิธีที่ชอบ เพื่อความรู้ความเข้าใจ เพิ่มพูนทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องเฟื่องฟ้าขจร

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *