มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ จึงจัดทำโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเห็นถึงความจำเป็นของภาษาอังกฤษในสังคมที่ไม่เคยหยุดเคลื่อนไหว และรู้จักที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่เรียนรู้ไปตลอดชีวิต (Lifelong learning) พร้อมทั้งรู้จักใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสร้าง พัฒนาความเข้มแข็งวิชาชีพครูและความเข้าใจในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural communication) กลวิธีการเรียนรู้ภาษา (Learning Strategies)และการจัดกิจกรรมเน้นความมีส่วนร่วม พัฒนาภาษาด้วยวิธีที่ชอบ เพื่อความรู้ความเข้าใจ เพิ่มพูนทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องเฟื่องฟ้าขจร

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.