นักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ระดับชั้นปี่ที่ 3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ระหว่างวันที่ 6-8มีนาคม 2558 ณ.ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดการฝึกอมรม โดยมี ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์ เป็นหัวหน้าโครงการ

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.