_MG_2222_MG_2219
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2557 แก่นักศึกษา รมป. รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

_MG_2210_MG_2193_MG_2218