210925582

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งศูนย์ได้ให้ความสำคัญการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาได้ด้านการปรับตัว การเรียนรู้ระบบการจัดการเรียนการสอน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรของศูนย์และระหว่างนักศึกษาด้วยกัน การเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดแนวคิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ด้านภาวะผู้นำของนักศึกษารวมทั้งการเทิดทูลสถาบันกษัตริย์โดยผ่านกิจกรรมที่นักศึกษาได้สร้างสรรค์ขึ้นและมีการปรับปรุงในแต่ละปีให้แสดงความแตกต่างอันจะก่อประโยชน์ในการชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีของครูในอนาคตต่อไป วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านการปรับตัว การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยและแนวทางการเรียนการสอน ๒. เพื่อพัฒนาความรู้และสร้างเสริมบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ ผ่านกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ ๓. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ ระหว่างนักศึกษาร่วมชั้นเรียน นักศึกษาในสถาบัน ๔. เพื่อสืบสานประเพณีวิ่งเขื่อนขุนด่านปราการชลซึ่งเป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้ง 5 ท่าน กิจกรรมดำเนินการ ได้แก่ ๑. กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำ กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ๒. กิจกรรมลอยเทียนในเวลากลางคืนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งเป็นประเพณีที่ทำสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง ๓. กิจกรรมประเพณีวิ่งขึ้นเขื่อนขุนด่านปราการชล เพื่อเทิดทูลพระอริยภาพในพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.