IMG_6017มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดโครงการ “BBL เรียนรู้สร้างสรรค์เติมพลังให้สมอง”  เพื่อเป็นการบริการวิชาการบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 120 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2558  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา 107490401 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย ที่จัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปี่ที่ 4 โดยมี อาจารย์ภานุวัฒน์ นิ่มนวล เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ