มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

นักศึกษา (รมป.2) ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาพิเศษ ร.ร.โสตศึกษา จ.ปราจีนบุรี

S__22503459
นักศึกษาโครงการความร่วมมือฯ (รมป.2) หลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ในการนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ต่อไป

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *