IMG_5900
นักศึกษาโครงการความร่วมมือฯ (รมป.2) หลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าศึกษาดูงานที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ในการนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ต่อไป

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.