S__13664271นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 ตอนเรียน NB หลักสูตรศึกษาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์นครนายก ได้จัดทำโครงการเสน่ห์วันวานเริงสำราญงานวัด  ณ โรงเรียนอนุบาลคุณากรฯ จังหวัดนครนายก เพื่อให้เด็กได้พัฒนาทักษะทางสังคม และเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นที่ปรึกษาโครงการ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2558

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.