S__3514429
ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก และทีมวิทยากร เป็นวิทยากรในการประชุมทบทวนตัวชี้วัด โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (ITA) ประจำปี พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ณ ห้องประชุมบัวขาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
S__3514433
S__9830587