มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

รู็จัก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จังหวัดนครนายก

of

       มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๑ ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาลที่ต้องการให้ผู้ที่อยู่ในภูมิภาคมีโอกาสได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นรวมทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยมีพันธกิจหลักในการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่นเพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ส่งเสริมด้านการวิจัย การบริการวิชาการ ซึ่งได้จัดตั้งบริษัทโรงสีข้าวสวนดุสิตขึ้นเพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาด้านบริหารธุรกิจ เป็นแหล่งศึกษาวิจัยและการเรียนรู้ด้านข้าวของชุมชนและท้องถิ่น จัดตั้งโครงการโฮมเบเกอรี่ ใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ อบรม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาหาร ขนมอบ อีกทั้งยังมีการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตละอออุทิศเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเล็กในพื้นที่ได้มีโอกาสพัฒนาด้านการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนและใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการศึกษาปฐมวัยสำหรับนักศึกษา หน่วยงาน และองค์กรที่จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย

_MG_2226

พื้นที่แห่งใหม่กำลังก่อสร้างอาคารเรียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก งบประมาณ 195 ล้านบาท มีกำหนดการแล้วเสร็จเดือนกันยายน พ.ศ.2559 และเปิดทำการเรียนการสอน เป็นอาคารเรียน อาคารสำนักงาน ในปี พ.ศ.2560

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *