มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มศว ร่วมกับ มสด นครนายก จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน

S__2318370 S__2318372

เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว องครักษ์) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ในหลักสูตร “การติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์อย่างมีออาชีพ” ซึ่งดำเนินงานโดย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถประสงค์เพื่อให้ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำและบุคลากร องค์การปกครองส่วนทิ้งถิ่น จังหวัดนครนายก มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะปฏิบัติในการปฏิบัติวิธีการติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *