มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

วันกีฬาสี โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สาขานครนายก

12670458_746453968787721_3156889778789510273_n
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สาขานครนายก ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อฝึกทักษะทางสังคมให้นักเรียนในโรงเรียน เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมการเล่นกีฬาพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ทำให้สมาชิกในสีรู้จักฝึกทักษะการปรึกษาหารือร่วมกันตัดสินใจเลือกทำกิจกรรม ในการนี้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในสี ซึ่งประกอบด้วย บทบาทการเป็นนักกีฬา กองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ ดรัมเมอเยอร์ ทุกคนมีความสำคัญเท่ากัน นักเรียนรู้จักการมุ่งมั่นในการทำงานเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจกัน รู้จักเคารพกฎกติการะเบียบและปฎิบัติ สามารถพัฒนาการควบคุมอารมณ์ ให้รู้จักอดทน อดกลั้น เสียสละ ทั้งนี้ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ยังเป็นสถานศึกษาที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูปฐมวัยให้นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×