มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

lib

การศึกษาโดยการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ เช่น การสืบค้นข้อมูลงานวิจัย ฐานข้อมูลออนไลน์ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั่วโลก โดยการใช้อุปกรณ์การสื่อสารประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสม ส่งผลให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา จึงเป็นรูปแบบหนึ่งที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งให้ความสำคัญ และเป็นสมรรถนะหลักของเรา

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *