S__5283893
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดนิทรรศการแฟ้มผลงานของนักศึกษาฝึกสอน ชั้นปีที่ 5 ในรายวิชา Prof 105 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (Internship2)  ประจำปีการศึกษา 2/2558 โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง พร้อมด้วยผู้บริหารของโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมชมผลงานของนักศึกษา อธิเช่น แฟ้มสะสมผลงาน วิจัยในชั้นเรียน สื่อสำหรับเด็กปฐมวัย และแผนการจัดประสบการณ์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 255