มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

นิทรรศการแฟ้มผลงานของนักศึกษาฝึกสอน ชั้นปีที่ 5

S__5283893
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดนิทรรศการแฟ้มผลงานของนักศึกษาฝึกสอน ชั้นปีที่ 5 ในรายวิชา Prof 105 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (Internship2)  ประจำปีการศึกษา 2/2558 โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ อาจารย์นิเทศก์ ครูพี่เลี้ยง พร้อมด้วยผู้บริหารของโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมชมผลงานของนักศึกษา อธิเช่น แฟ้มสะสมผลงาน วิจัยในชั้นเรียน สื่อสำหรับเด็กปฐมวัย และแผนการจัดประสบการณ์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 255

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×