DSCF0694

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2559 ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ และ ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ จังหวัดนครนายก ในการนี้ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนในฐานะศิษย์เก่าและรุ่นพี่ผู้เป็นตัวอย่างของความสำเร็จในด้านการศึกษา ใจความตอนหนึ่งกล่าวถึงบรรยากาศเมื่อ 20 กว่าปีที่ผ่านมา บอกเล่าประสบการณ์การเป็นนักเรียนของโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ จนก้าวสู้ความสำเร็จในปัจจุบัน