มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

การฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความเข็มแข็งทีมงานข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร.ร.วัดใหญ่บ้านบ่อ จ.เพชรบุรี

CIMG4753

เมื่อวันที่ 4-6 เมษายน 59 ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ร่วมกับ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้บริการวิชาการอบรมคณะครู โรงเรียนบ้านใหญ่บางบ่อ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความเข็มแข็งทีมงานข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในการนี้อาจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเรื่อง สื่อนวัตกรรมสำหรับครู มีกิจกรรมมากมายตลอดระยะเวลา 2 วัน 3 คืน

CIMG4593

กิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมนันทนาการ กลุ่มสัมพันธ์ การสร้างทีมงาน การสื่อสารเพื่อสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม จิตวิญญาณแห่งความเป็นครู  สื่อนวัตกรรมสำหรับครู กิจกรรมตระหนักรู้คุณค่าตนเอง กิจกรรมสะท้อนคิดชีวิต 2 วัน ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติแม่น้ำเพชรบุรี  กิจกรรมงานวัด และทิศทางในการพัฒนาองค์กร ปีการศึกษา 2559 ในการนี้ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมกิจกรรมและเรียนรู้จากวิทยากรและทีมงาน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นจากยิ่งจากคณะครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ  

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *