CIMG4957

วันที่ 7 เมษายน 2559 อาจารย์ชยุต พิพัฒฐาดร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกองดิน จังหวัดระยอง นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในรายวิชาการบริหารการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก