DSCF0994

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2559 มสด นครนายก จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวคณาจารย์และบุคลากร โดยนำนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ทำกิจกรรมขอขมากรรม และสรงน้ำพระ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ความเป็นวัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณี ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก

DSCF0968DSCF0983