IMG_0084DSCF1040IMG_0045IMG_0051

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก นำคณะนักศึกษาโครงการความร่วมมือฯ รมป2 ทัศนศึกษาดูงาน ตามรอยพระสุริโยไท ณ สถานที่ประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อสรุปเนื้อหาการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2558