มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ข่าวสารการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ข่าวสารการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย เพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6 ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  http://research.pbru.ac.th/Research2016/

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คณะครุสาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน : ทิศทางใหม่ในศตวรรษที่ 21”  ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2559 http://conference.edu.ksu.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 “ท้องถิ่นภิวัฒน์” ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในศตวรรษที่ ๒๑ (The 1st National and International Conference of Nakhon Sawan Rajabhat University “Understanding the Change of Localization in the 21st Century” ICNSRU2016) ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครสวรรค์  http://rdi.nsru.ac.th/research

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 4 เรื่อง “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา http://rdi.ssru.ac.th/researchconference2016/

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 12” (The 12th Mahasarakham University Research Conference) ในหัวข้อ “ก้าวสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนโดยบูรณาการงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์” (Toward Sustainable Community Development by Integrating Basic and Applied Research) ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2559 ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://www.research.msu.ac.th/mrc12

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SEAAIR ครั้งที่ 16 ซึ่งเป็นสมาคมนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบัน โดย SEAAIR ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต http://seaair2016.dusit.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ Central University of Technology (South Africa), Institute for Research and Development of new Technologies (Vietnam), University of Applied Sciences, Neubradenburg (Germany), Southwestern Forestry University (China), Honghe University (China), Yunnan Normal University (China), National University of Laos (Laos) กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “The 6th International Conference on Sciences and Social sciences 2016: Mutual Community Engagement toward Global Understanding and Sustainable Well-being” ในวันที่ 22-23 กันยายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม http://research.rmu.ac.th/icsss2016

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้จัดงาน “ประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมครั้งที่ 2” The 2nd National Conference on lndustrial Technology and Engineeing (NCITE2016) ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี http://www.itech.ubru.ac.th/ncite2016/

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 8
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กำหนดให้มีการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ “The 8th Princess Chulabhorn International Science Congress” ในหัวข้อ Environmental Health: Inter-linkages among the Environment, Chemicals and Infectious Agents (อนามัยสิ่งแวดล้อม: ความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อม สารเคมีและเชื้อที่ก่อโรค) ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ https://pc8.cri.or.th

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 2nd Environment and Natural Resources International Conference (ENRIC 2016) : Interdisciplinary Approaces to Save Future Earth Environment” ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2559 http://www.enricth.com

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง”การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 9″ และการประชุมผลงานวิจัยนานาชาติด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 6 (IBMRC) ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ สถานบริการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ www.bmrccmu.net

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ.2559 ภายใต้หัวข้อ Mae Fah Luang University International Conference 2016 on “Advances in Medical and Health Sciences” and A Kaleidoscope of Traditional and Complementary Medicines International Conference 2016 on “Fostering Traditional and Complementary Medicine Through Research” ระหว่างวันที่ 23- 25 พฤศจิกายน 2559 www.mfu.ac.th/mfuic2016 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญร่วมงาน ประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 https://psued.org/

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *