มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ข่าวสารการตีพิมพ์วารสาร

วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นวารสารวิชาการราย 4 เดือน จัดพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจเผยแพร่ความรู้และแนวคิดด้านบรรณารักษศาสตร์สารนิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา และสาขาอื่นๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย http://asj.oas.psu.ac.th/content/editor

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : CMU Journal of Business โดยเปิดรับบทความด้านการจัดการ การเงิน การตลาด การบัญชี และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป ผู้ที่สนใจเข้าร่วมส่งบทความ www.ba.cmu.ac.th/jb

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเผยแพร่ความรู้สู่สังคมทั้งในแวดวงวิชาการและผู้ที่สนใจทั่วไป โดยมีกำหนดการออกปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 จะจัดพิมพ์ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 จัดพิมพ์ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ของทุกปี ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความวิชาการด้านเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวได้ที่ กองบรรณาธิการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 งานวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานคณบดี โทร.0-2160-1638 ต่อ 22 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัย

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารปัญญาภิวัฒน์ ฉบับ Supplementary เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจอาหาร วิทยาการจัดการ ศิลปะศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมการจัดการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่สังคม และผู้สนใจทั่วไป http://journal.pim.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เชิญส่งนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของบทความวิจัย (Research article) และบทความปริทัศน์ (Review article) ครอบคลุมทุกสาขาวิชาในสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีการจัดพิมพ์และเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม) http://research.yru.ac.th/e-journal สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 073-299-635 หรือ 091-862-6900 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กองบรรณาธิการวารสารวิทยาบริการ สำนักงานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาบริการ หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ เผยแพร่ความรู้และแนวคิดด้านบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา และสาขาอื่นๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย ตลอดจนเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป http://journal.oas.psu.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบรรณาธิการวารสาร โทรศัพท์ 0-7334-8627, 08-6695-0017 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อเข้าร่วมตีพิมพ์ในวารสาร Mahidol R2R e-Journal เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลกรสายสนับสนุนได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน และแลกเปลี่ยนผลงานในสาขาวิชาการต่างๆ รวมถึงเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ผลงาน www.r2r.mahidol.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2849-6388 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรามคำแหง เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ให้มีการนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยกำหนดออกวารสารวิจัยรามคำแหง ปีละ 2 ฉบับ โดยแบ่งเป็น 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI แล้วทั้ง 2 สาขาผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าวสามารถส่งบทความได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารสุโขทัย ชั้น 12 มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2310-8696 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
วารสารกองบรรณาธิการฯ  วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำ “วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อวิจัยและพัฒนาคนพิการ” ในการนี้ วารสารกองบรรณาธิการฯ ขอเรียนเชิญบุคลากรที่สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว และสามารถส่งบทความได้ตลอดปี http://www.rs.mahidol.ac.th/rs-journal/index.php       

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มีโครงการจักทำวารสารวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) ชื่อวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ รวบรวมบทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Article) เพื่อจัดตีพิมพ์ในวารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มิถุนายน – กันยายน 2559 http://e-journal.rpu.ac.th/ojs24/

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความตีพิมพ์ใน วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย Journal of Thai Interdisciplinary Research (ISSN 2465-3837)  ซึ่งเป็นวารสารที่จัดอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีกำหนดการตีพิมพ์เล่มวารสาร ทุก 2 เดือน ซึ่งใน 1 ปี จะมีวารสารวิจัยสหวิทยาการไทยทั้งหมด 6 ฉบับท กองบรรณาธิการวารสารวิจัยสหวิทยาการไทย โทรศัพท์. 0-3426-1053 ส่งบทความวิจัยออนไลน์: http://www.tci-thaijo.org/index.php/jtir

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สามารถสมัครนำส่งบทความวิจัยแบบอนนไลน์ได้ที่ http://www.kru.ac.th/journal
ติดต่อสอบถาม: โทร 0-3453-4030, 0-3463-3227 ต่อ 140

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วารสารวิจัย มสด ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ เข้ารับ การพิจารณา เพื่อตีพิม์ในวารสารวิจัย สมด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ “http://research.dusit.ac.th/r-system/home/index.php” และส่งไฟล์ต้นฉบับผ่านระบบสารสนเทศ (E-Submission) สามารถดาวน์โหลดคู่มือใช้งานระบบ R-system ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ : 02-2445280-2

 

Loading