มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ข่าวสารแหล่งทุนวิจัย

ข่าวสารแหล่งทุนวิจัย
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาแก่บุคคล คณะบุคคล หน่วยงาน สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักวิจัยอิสระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในกิจการของ ปณทซึ่งเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2559

แบบเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา.pdf

ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2559.pdf

คำอธิบายแนบท้ายประกาศกรอบการวิจัยและพัฒนา ปี 2559.pdf

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *