มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ปฏิทินการรับรายงานตัวปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ปฏิทินการรับรายงานตัวปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรมการรับสมัคร สถานที่
11 มิถุนายน 2559 08.00 – 09.00 น. นักศึกษาลงทะเบียน พร้อมรับแฟ้มรายงานตัว/ ส่งเอกสารหลักฐานในกรณีที่ยังส่งไม่ครบ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา รูปถ่าย เป็นต้น ห้องสำนักงาน ชั้น 1
 

09.00 – 10.00 น.

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ห้องประชุม เฟื่องฟ้าขจร ชั้น 2
10.00 – 11.00 น. ประชุมผู้ปกครอง ห้องประชุมเฟื่องฟ้าขจร ชั้น 2
 

10.00 – 11.00 น.

นักศึกษากรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว ลงระบบบริหารนักศึกษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
12.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 – 15.00 น. 1. นักศึกษาชำระค่าแรกเข้าผ่านระบบบริหารนักศึกษา จำนวน 7,000 บาท และค่าธรรมเนียมการเรียน จำนวน 16,125 บาท ห้องสำนักงาน ฝ่ายการเงิน
2. นักศึกษาชำระค่าเสื้อนักศึกษา เครื่องแบบนักศึกษา ห้องประชุมชั้น 1
3. นักศึกษาถ่ายรูป เพื่อติดแฟ้มรายงานตัว ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

2

15 สิงหาคม 2559

เปิดภาคเรียน

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์แจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคล หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 037-321590 ต่อ 6401-6405 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางสาวชุติสา  นาคสัมฤทธิ์ 086-833-3993

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *