โครงการตามแนวพระราชดำริ (การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระชารดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)โดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
S__70164499 S__70164500 S__70164501 S__70164502