มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

คณาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย นิเทศการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 5

S__73646102
คณาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก นิเทศการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่ประจำโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ปราจีน สระแก้ว การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้น เป็นกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ ได้แก่ สาระความรู้ สมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด และความสามารถเฉพาะตนที่ได้จากการฝึกฝนจากอาจารย์ผู้สอนใน ตลอดทั้งได้มีโอกาสในการเรียนรู้สภาพความเป็นจริงของการเรียนการสอนในสถานศึกษาในระดับต่างๆS__73646106S__73646107

Loading