cimg96410000

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก จัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์พี่กับน้อง ประจำปีการศึกษา 2559 (รับน้อง) ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2559 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องและคณาจารย์บุคลากร กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับโรงเรียนสถาบันการศึกษา โดยทำความสะอาดหอประชุม ทาสีห้องสมุดจัดหนังสือ นันทนาการนักเรียน เตรียมแปลงเกษตร เพื่อปลูกพืช ผัก สวนครัว และมอบอุปกรณ์การศึกษาการกีฬาขนม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา จิตสาธารณะ ร่วมกัน จากนั้น ภาคบ่ายเป็นการจัดกิจกรรมฐานรับน้อง พิธีบ่ายศรีสู่ขวัญ และประเพณีวิ่งขึ้นเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.