DSCF2811ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ชัยยศ ชาวระนอง ผอ.ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก เป็นประธานเปิดโครงการ ก้าวแรกสู่ มสด ปีการศึกษา 2559 โดยมีกิจกรรมที่สำคัญคือการชี้แจงเรื่องการเรียนการสอน ตลอดหลักสูตร 5 ปี กิจกรรมการอบรมพัฒนาบุคลลิกภาพ กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อและการพัฒนาตนบรฐานเทคโนโลยีการเรียนรุ้ 4.0 ซึ่งเป็นก้าวแรกสู่ มสด โดยมีกิจกรรมต่อเนื่อง โดยเช้าวันที่ 9 สิงหาคม เวลา 05.00 เดินทางเข้าสู่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อเรียนรู้หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย