25600104_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%94_0010
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง พร้อมบุคลากร เข้าเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดการศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัย  โดยได้รับการต้อนรับจาก ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง และบุคลากร 

25600104_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%94_0005

25600104_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%91%e0%b9%90%e0%b9%94_0011

We cannot display this gallery