มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด.นครนายก ส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CMS. กับ มศว.องครักษ์

 

25600217 #1_๑๗๐๒๑๗_0003 25600217 #1_๑๗๐๒๑๗_0007 25600217 #1_๑๗๐๒๑๗_0008 25600217 #1_๑๗๐๒๑๗_0009 25600217 #1_๑๗๐๒๑๗_0012 25600217 #1_๑๗๐๒๑๗_0013 25600217 #1_๑๗๐๒๑๗_0014มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน (MOU.) ระยะที่ 2 ภายใต้กิจกรรม : ด้านการจัดการและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ และการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ เพิ่มพูนทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ) โดยโครงการในครั้งนี้จัดอบรมที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ระหว่างวันที่ 16-17 และ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560

Loading