มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด.นครนายก รับการตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต

20170223_091351 20170223_091607 20170223_091831 20170223_091919 20170223_092032 20170223_092426 20170223_092434 20170223_093134 20170223_093156 20170223_093210 20170223_094833 20170223_103640 20170223_104215 20170223_120454 20170223_120543 20170223_125046 20170223_125104 20170223_125121 20170223_125138 20170223_125151 20170223_125202

วันพฤหัสที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 08.00 – 12.30 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้ารับการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) คณะที่่ 1  จากครุสภา นำโดย  รศ.ดร.สรรค์  วรอินทร์ ประธานอนุกรรมการ , ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช อนุกรรมการ , รศ.ดร.สนานจิตร สุคนธทรัพย์ อนุกรรมการ , รศ.ภณิดา มาประเสริฐ อนุกรรมการ , รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย อนุกรรมการ , นางสาวสุดา ด้วงเทพ ผู้ชำนาญการ และ นางสาวชฬภัสร ภุฑร นักวิชาการ โดยทีมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย นำโดย ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ , ดร.วราณี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี , ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ , ผศ.จงรักษ์ อังกุราภินันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ , ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ , คุณวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ , รศ.ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ , ผศ.ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์ , ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง และคณะฯ ให้การต้อนรับ โดยการตรวจประเมินในครั้งนี้ทางคณะอนุกรรมการจากครุสภาได้ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้าขจร , สัมภาษณ์นักศึกษา อาจารย์ และผู้ใช้บัณฑิต ณ อาคารเรียนรวม (ตึกเก่า) และเดินสำรวจความพร้อมของอาคารเรียน และสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก  

Loading