มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด.นครนายก ประชุมบุคลากรเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม KM ของสายสนับสนุน

25600303 #2_๑๗๐๓๐๓_0001 25600303 #2_๑๗๐๓๐๓_0002 25600303 #2_๑๗๐๓๐๓_0003 25600303 #2_๑๗๐๓๐๓_0005 25600303 #2_๑๗๐๓๐๓_0006 25600303 #2_๑๗๐๓๐๓_0007 25600303 #2_๑๗๐๓๐๓_0008

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเข้าประชุมการวางแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรม KM ของสายสนับสนุน โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัยและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ โดยมีคุณคนิตฐา ปิ่นทอง และนายศุภพล กิจศรีนภดล เป็นผู้ให้ความรู้ในประเด็นการเบิกจ่ายงบประมาณค่าเดินทาง  21 ณ อาคารสำนักงานใหม่ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560

Loading