S__11206697S__11206664 S__11206673 S__11206675 S__11206676

 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีจิตสาธารณะทำกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 32 ทุน ทุนละ 2๐,๐๐๐  บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.๐๐ น. ณ ห้องกุมาริกา โรงแรงสวนดุสิตเพลส  ในการนี้ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย อาจารย์กุลธิดา มีสมบูรณ์ ได้นำนักศึกษาของศูนย์ ฯ  2 คนที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนดังกล่าว  ได้แก่ น.ส.กัลย์สุดา ร่วมคำ และ น.ส. ปรียาพร ประสิทธ์แสง