นิเทศ 7 มิ.ย._170607_0001

นิเทศ 7 มิ.ย._170607_0002

นิเทศ 7 มิ.ย._170607_0003

นิเทศ 7 มิ.ย._170607_0004

นิเทศ 7 มิ.ย._170607_0005

นิเทศ 7 มิ.ย._170607_0006

นิเทศ 7 มิ.ย._170607_0007

นิเทศ 7 มิ.ย._170607_0008

นิเทศ 7 มิ.ย._170607_0009

นิเทศ 7 มิ.ย._170607_0010

นิเทศ 7 มิ.ย._170607_0011

นิเทศ 7 มิ.ย._170607_0012

นิเทศ 7 มิ.ย._170607_0013

นิเทศ 7 มิ.ย._170607_0014

นิเทศ 7 มิ.ย._170607_0015

นิเทศ 7 มิ.ย._170607_0016

นิเทศ 7 มิ.ย._170607_0017

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น.อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีและโรงเรียนเทศบาล 4 อุดมวิทย์สมใจ เพื่อให้คำแนะนำหลักของการทำงาน ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลาของนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการฝึกประสบการณ์ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาระหว่างการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา